• جهت اطلاع شما، قوانین و مقررات استفاده از محصولات بر روی سایت قرار داده شده است. در هر زمان با مراجعه به این صفحه می‌توانید از آخرین تغییرات در این شرایط مطلع گردید. اگر چه سعی می‌شود تا هرگونه تغییرات در این شرایط را از روش‌های مختلف (مانند پست الکترونیک) به اطلاع شما برسانیم، ولی مسئولیت اطلاع مداوم از مفاد شرایط و ضوابط بر عهده شما خواهد بود.

  شرایط و قوانین استفاده از تمامی خدمات و محصولات
  این توافقنامه مابین فراکد از یك طرف، و از طرف دیگر مشترک (یا قیم، وكیل، نماینده، وارث و یا جانشین) كه در این توافقنامه “مشترک” و یا “کاربر” و یا “مشتری” و یا “خریدار” نامیده می‌شود، تنظیم شده و قابل اجرا می‌باشد.

  ورود به سایت فراکد، خرید و یا استفاده از هریک از خدمات و یا محصولات فراکد چه به طور رایگان و یا در قبال دریافت وجه ارائه شده باشد و یا انجام هرگونه معامله، تعامل و یا تراکنش با فراکد و تمامی پیمانكاران، نمایندگان، كارمندان، مدیران، سهامداران، وابستگان و تمامی زیرمجموعه‌های فراکد، مستلزم پذیرش تمامی بخش‌های این توافقنامه بوده و در صورتی که مشترک با تمام یا بخشی از این قوانین موافقت ندارد، می‌بایست ضمن اطلاع به فراکد، کلیه خدمات و محصولات رایگان و غیر رایگان با شرکت و حساب کاربری خود را لغو کرده و استفاده ننماید.

  1 .توافق‌نامه
  مشترك متعهد می‌شود كه تمامی بندها و شرایط این توافقنامه را رعایت نماید. چنانچه خدمات و یا محصولات فراکد را تهیه نماید، این توافقنامه باید به طور كامل و تا زمانی كه از خدمات و محصولات استفاده می كند و از مزایای آن بهره می‌برد، اجرا شود. چنانچه مشترك در استفاده از محصولات و خدمات فراکد انصراف دهد، هیچ وجهی از سوی فراکد مسترد نمی گردد (به استثنای موارد بند 45 این توافق نامه). مشترك می‌پذیرد كه در صورت تمایل به قطع استفاده از خدمات، مسئول خواهد بود این موضوع را کتبا به فراکد اطلاع دهد.

  2.انتقال به غیر
  مشتریان نمی توانند پیش از دریافت مجوز كتبی از شرکت فراکد، بخشی یا تمام حقوق یا تعهدات خود نسبت به این توافقنامه و یا هریک از محصولات و خدمات فراکد را به دیگری واگذار نموده یا وكالت دهند. به طور کل انجام هرگونه نقل و انتقال محصولات و خدمات فراکد نسبت به عین، بخش و یا منافع آن به هر طریق شامل انتقال قطعی، رهنی، اجاره‌ای، شرطی، صلح حقوق، اقرار، وکالت، وصایت و حق تقسیم اموال تنها با اخذ موافقت کتبی فراکد امکان‌پذیر می‌باشد. در صورت انجام هرنوع نقل و انتقال بدون اجازه کتبی فراکد، نقض این تعهدنامه رخ داده است و دریافت کننده محصولات و خدمات دارای هیچ گونه حقی نبوده و کاربر انتقال دهنده، مسئول خواهد بود.

  3. اطلاعات صحیح
  مشترك موافقت می‌نماید كه با به روز نمودن اطلاعات خود هنگام استفاده از خدمات و محصولات فراکد اطلاعات صحیح در اختیار فراکد قرار دهد و فراکد برای برقراری هرگونه ارتباط با مشترك از اطلاعات ارائه شده توسط مشترك استفاده نماید. چنانچه اطلاعاتی كه مشترک ارائه می‌دهد نادرست، مبهم یا ناقص باشد و یا فراکد شبهه مستدلی در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و یا دقیق نبودن اطلاعات داشته باشد، فراکد به صلاحدید خود مجاز خواهد بود خدمات مشترك را قطع و حساب وی را مسدود نماید.

  4.امنیت حساب
  مشترك متعهد می‌گردد كه محرمانه‌بودن كلمه عبور و اطلاعات حساب خود را حفظ نماید. مسئولیت تمامی عملیاتی كه بوسیله حساب مشترك انجام گیرد به عهده خود مشترك است. چنانچه استفاده غیرمجاز و یا ناقض امنیت صورت بگیرد باید سریعا به فراکد اطلاع داده شود. بدیهی است فراکد هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال هرگونه ضرر و زیان كه بر اثر استفاده فرد دیگری از كلمه عبور و یا حساب مشترك با و یا بدون اطلاع مشترك انجام شده نمی‌پذیرد. مشترك می‌بایست به دلیل امنیتی اطلاعات دسترسی به حساب خود را در جای امن نگهداری نموده و در مورد عدم دسترسی دیگران به اطلاعات حساب، نام كاربری و كلمه عبور خود اطمینان حاصل نماید.

  5.تهدید علیه فراکد
  چنانچه استفاده مستقیم و یا غیرمستقیم مشترك از محصولات و خدمات فراکد منجر به اقدام و یا تهدید قانونی مستقیم و یا غیرمستقیم علیه فراکد، شركت‌های وابسته و یا شركا گردد، فراکد مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتیجه این اقدامات به ادامه خدمات دهی به مشترك خود خاتمه دهد.

  6. مالكیت معنوی
  كلیه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالكیت معنوی فراکد متعلق به فراکد است. مشترك موافقت می‌كند كه هیچ سود یا امتیازی در این مالكیت معنوی به وی منتقل نمی‌شود و متعهد می‌شود كه هیچ گونه ادعا و درخواستی درباره سود خدمات و محصولات نخواهد كرد.
  مشترك درك و موافقت می‌كند كه كلیه محتویات و موارد موجود در این موافقتنامه، سایر رویه‌های وب سایت فراکد مانند سایر حقوق و قوانین مالكیت تحت حفاظت قوانین مختلف حق نشر، حق امتیاز و علامت تجاری در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و فراکد صادر كننده امتیاز آن صریحاً تمامی حقوق مربوط به چنین مواردی را برای خود محفوظ می‌دارد، همچنین مشترك درك و موافقت نموده است كه از هرگونه استفاده از بندهای شرح داده شده در بالا به هر نحو بدون داشتن اجازه صریح كتبی از فراکد یا صادركننده امتیاز آن منع شده است. هیچ گونه امتیاز یا حقی تحت هرگونه حق نشر، امتیاز، علامت تجاری، علامت خدماتی یا حق مالكیت یا پروانه دیگر بوسیله این توافق نامه به مشترك واگذار نشده است.

  7. ضامن تعهدات
  مشترك یا هر شخص دیگر كه به نمایندگی از مشترك این توافقنامه را با عمل ورود به سایت فراکد یا تهیه هریک از محصولات فراکد یا انجام هرگونه معامله و یا تراکنش با فراکد و یا عمل تائید در مراحل خرید، به صورت الكترونیكی امضا می‌‌نماید، بدین وسیله اعلام می‌كند و متعهد می‌‌شود كه داری حقوق، اختیارات و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این توافقنامه می‌باشد و هیچ‌ یك از حقوق و مزایای این توافقنامه را به شخص دیگر انتقال نخواهد داد. همچنین متعهد می‌‌شود كه 9 سال یا بیشتر سن دارد و یا وكیل قانونی وی این شرایط را دارد و به جانشینی وی این قرارداد را امضاء خواهد كرد و تضمین می‌نماید تمامی مفاد این قوانین را مطالعه نموده و درک کرده است.

  8.پرداخت غرامت
  مشترك توافق می‌‌كند كه از فراکد، پیمانكاران، نمایندگان، كارمندان، مدیران، سهامداران و وابستگان آن در مقابل هرگونه ضرر، مسئولیت، آسیب و یا هزینه شامل حق الوكاله كه ناشی از ادعا، عملكرد و یا تقاضی شخص ثالث در ارتباط با مشترك (شامل نمایندگان مشترك و یا هر فرد دیگر كه از اشتراك، محصولات یا خدمات مشترك با و یا بدون اجازه مشترك، استفاده از خدمات و محصولات كه مشترك از فراکد خریداری نموده است) و یا نقض مفاد توافقنامه‌های موجود در این توافقنامه باشد، محافظت كرده و غرامات اجتماعی را پرداخت نماید. علاوه بر این مشترك موافقت مي‌نماید كه از فراکد در مقابل هرگونه ضرر، مسئولیت، آسیب یا هزینه شامل حق ‌الوكاله كه ناشی از نقض ضمانت‌های ذكر شده در این توافقنامه باشد محافظت كرده و غرامات احتمالی را بپردازد. این غرامات علاوه بر غرامت‌هایی است كه مشترك از طرف خود پرداخت می‌‌نماید.

  9. اقدام قانونی علیه فراکد
  کاربران فراکد تعهد می‌نمایند چنانچه شكایتی علیه فراکد در حال اجرا یا ارسال داشته باشند، به صورت کتبی فراکد را از این موضوع مطلع گردانند و از فراکد رسید دریافت نمایند. قصور از جانب مشترك در مورد ارسال این اطلاعیه به فراکد به منزله نقض موارد این توافقنامه خواهد بود. مشترك متعهد می‌‌شود كه در صورت بروز چنین ادعاهایی بلافاصله فراکد را جهت كنترل امور در جریان قرار داده و در تمام مراحل به طور كامل با فراکد همكاری نماید.

  10. قوانین حاكم، محل دادرسی، عدم اجازه شكایت
  مشترك موافقت می‌‌نماید كه محل دادرسی پرونده‌های مربوط به خدمات و محصولات ارائه شده توسط فراکد در دادگاه یا دادسرا یا شورای حل اختلاف یا شورای صنفی تهران و یا كمیته مبارزه با جرائم رایانه‌ای واقع در تهران باشد. مشترك مجاز نخواهد بود در مسائلی كه در این توافقنامه مطرح شده‌اند شكایتی به مراجع ذیصلاح ارائه دهد.

  11. ابلاغ‌های قانونی
  كلیه ابلاغ‌ها و اعلانات فراکد (به‌جز موارد نقض توافقنامه) در وب‌سایت اعلام خواهند شد. اخطارهای مربوط به نقض قرارداد به پست الكترونیك مشترك (مندرج در حساب کاربری وی در فراکد) ارسال مي‌شوند. اعلانات و ابلاغ‌هایی مشترك به فراکد می‌بایست حتما یک نسخه به پست الكترونیك موجود در سایت فراکد و در صورت لزوم علاوه بر ارسال به پست الکترونیک از طریق پست سفارشی به آدرس دفتر مركزی ارسال گردد.

  12. عناوین
  عناوین موجود در این توافقنامه جنبه تفسیری دارند و چنانچه تضادی بین عناوین و مفاد توافقنامه وجود ‌داشته باشد، مفاد قرارداد می‌بایست مرجع عملكرد قرار گیرند.

  13. توافقنامه كامل
  توافقنامه حاضر شامل رویه‌ها و توافقنامه‌هایی كه در این قسمت اشاره شده (مانند رویه حل اختلافات) به عنوان قرارداد كامل و تنها قرارداد بین مشترك و فراکد برای محصولات و خدمات فراکد تلقی مي‌گردد.

  14. تفكیك‌پذیری
  بخش‌های این قراداد تفكیك‌پذیر می‌باشند. در صورتی كه بخشی از این قرارداد نامعتبر یا غیر اجرایی باشد آن بخش با استناد به قانون و به نزدیك‌ترین شكل به متن اصلی تفسیر می‌‌گردد و سایر قسمت‌ها و شرایط توافقنامه به طور كامل لازم‌الاجرا هستند.

  15. سلب اختیار
  عدم اجرای بخشی از شرایط این توافقنامه و توافقنامه های ضمیمه آن توسط فراکد در مقابل مشترك یا دیگران به منزله سلب حق اجرای این توافقنامه از فراکد نمی‌‌باشد.

  16. وضعیت اضطراری
  فراکد همه تلاش خود را برای پایدار نگه‌داشتن خدمات و محصولات انجام می‌دهد، با این همه مشكلات خارج از كنترل فراکد ممكن است منجر به وقفه در سرویس‌دهی فراکد گردند. مشترك موافقت می‌‌نماید فراکد را برای این وقفه‌ها مسئول نداند.

  17. پشتیبانی، سطح خدمات و رفع مسئولیت
  کلیه خدمات پشتیبانی تنها از طریق سیستم تیکتینگ موجود در حساب کاربری فراکد در حدود اختیارات و صرفا در خصوص مسائل مرتبط با محصولات خریداری‌شده قابل ارائه می‌باشد. فراکد مسئولیتی در قبال پشتیبانی مشکلات احتمالی اسکریپت‌ها و نحوه استفاده مشترک از خدمات ندارد. همچنین مشترک متعهد می‌شود برای هر ساعت هزینه پشتیبانی فنی که خارج از تعهدات فراکد باشد، هزینه پشتیبانی اعلامی از سوی فراکد را قبل از انجام خدمات پشتیبانی پرداخت نماید. هزینه پشتیبانی این موارد توسط فراکد تعیین شده و مشترک حق اعتراض نخواهد داشت.
  فراکد تعهد می‌نماید تمامی خدمات ذکر شده در وب سایت یا قراردادهای کتبی را پس از سفارش و انجام کامل پرداخت سرویس/محصول/قرارداد به کاربر ارائه دهد یا در صورت عدم انجام سفارش/قرارداد مبلغ دریافت شده را به حساب کاربر بازپرداخت کند. ضمنا هیچگونه ضمانتی مانند انجام سریع و بدون نقص سفارش، مطابق نیاز خریدار بودن، بی‌عیب‌بودن، عدم قطعی، امنیت کامل و … ارائه نمی‌شود. همه ضمانت‌های کتبی و شفاهی در مورد محصولات فراکد که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد اعتبار می‌باشند. فراکد هیچگونه خسارتی بابت عملکرد محصول خود به هر نحو نمی‌پردازد.

  18. توهین، ایجاد مزاحمت برای فراکد و تمامی زیر مجموعه های فراکد
  در صورت توهین، فحاشی و یا ایجاد هرگونه مزاحمت برای فراکد و تمامی‌زیرمجموعه های آن مانند کارمندان، وب سایت، گروه پشتیبانی و غیره به هر نحو (شامل تلفنی، ایمیلی، ارتباط اینترنتی و غیره) و در هر زمان، محصولات کاربر سریعا، بدون اخطار قبلی و بدون هیچ‌گونه عودتی و برای همیشه حذف خواهد شد و فراکد فرد مذکور را به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد نمود. فراکد تنها مرجع تشخیص این مورد خواهد بود.

  19. نشر اکاذیب علیه فراکد و تمامی زیر مجموعه های فراکد
  در صورت نشر هرگونه اکاذیب علیه فراکد و تمامی زیرمجموعه های آن به هر نحو شامل (الکترونیکی و غیر الکترونیکی) و یا تهمت و افترا به فراکد به هر نحو شامل (الکترونیکی و غیر الکترونیکی) حساب کاربری کاربر سریعا؛ بدون اخطار قبلی و برای همیشه بسته خواهد شد و فراکد فرد مذکور را به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد نمود. فراکد تنها مرجع تشخیص این مورد خواهد بود.

  20. اقدام علیه فراکد و تمامی زیر مجموعه های فراکد
  در صورت هرگونه اقدام که بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم به صورت مالی و غیر مالی شامل (منافع؛ اعتبار؛ شهرت و …) فراکد لطمه وارد نماید؛ حساب کاربری کاربر سریعا؛ بدون اخطار قبلی و برای همیشه مسدود خواهد شد و فراکد فرد مذکور را به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد نمود و همچنین کاربر متخلف مسئول جبران خسارت وارده به فراکد خواهد بود.

  21. حریم شخصی و اطلاعات محرمانه
  به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های ارتباطی مانند پست، دورنگار و تلفن برای انتقال اطلاعات محرمانه امنیت دارد. در کلیه این محیط‌ها ممکن است اطلاعات استراق سمع شوند. به همین دلیل ضمن آنکه فراکد تمام تلاش خود را برای ایجاد محیطی امن برای نگهداری و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه می‌نماید، با این حال از جانب احتیاط از کاربران خود می‌خواهد که همیشه ارتباطات آنلاین اینترنتی خود را نا امن فرض نمایند. فراکد هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با امنیت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهای خود نمی‌پذیرد.

  22. مسئولیت کاربران
  کاربران مسئول عملکرد خود در رابطه با محصولات تهیه شده می‌باشند همچنین می‌بایست به حقوق سایر کاربران فراکد احترام بگذارند. فراکد حق تعلیق یا مسدود کردن دائم حساب کاربرانی که به صورت خواسته یا ناخواسته موجب انتشار آموزش های غیر رایگان منتشر شده در فراکد در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها میشوند را دارد. ضمنا کاربر حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

  23. اقداماتی که فراکد در صورت تخطی از این شرایط انجام می‌دهد
  تخطی از هر یک از شرایط درج شده در این توافقنامه موجب مسدود شدن حساب کاربری می‌شود. فراکد تنها تشخیص دهنده تخطی از شرایط مندرج می‌باشد. در صورت عدم رعایت شرایط توافقنامه توسط کاربر فراکد حق مسدود کردن حساب کاربری بدون اخطار قبلی را برای خود محفوظ می‌دارد. زمانی که فراکد از تخطی یک کاربر از شرایط مندرج اطلاع پیدا می‌کند نسبت به بررسی فنی و یا حقوقی موضوع اقدام خواهد کرد در این زمان ممکن است برای جلوگیری از ادامه تخلف حساب کاربری کاربر به صورت موقت قطع گردد. پس از تکمیل بررسی‌ها فراکد بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازی، تعلیق یا مسدود کردن حساب کاربری خاطی خواهد بود همچنین فراکد در صورت لزوم حق پیگرد قانونی متخلف را نیز برای خود محفوظ می‌دارد. هر گونه عملی که در اینجا به آن اشاره نشده باشد ولی از نظر قوانین جاری کشور ایران؛ خلاف باشد نیز تخلف از شرایط خدمات محسوب می‌گردد. فراکد هیچگونه وجهی به کاربران متخلف از شرایط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعای خسارت پرداخت نخواهد نمود. همچنین کاربر متخلف مسئول جبران خسارت وارده به فراکد خواهد بود.

  24. برنامه های جانبی
  فراکد همیشه سعی بر انتخاب و تهیه بهترین برنامه های مورد نیاز جهت سرویس دهی به کاربران خود را دارد با این حال هر یک از این برنامه‌هاممکن است دارای اشکالات و نواقصی باشند که فراکد مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت علاوه بر این ممکن است برنامه مذکور کلیه نیازهای یک کاربر را برطرف نکند. مسئولیت استفاده از این برنامه‌ها بر عهده خود کاربر است.
  25.  حقوق مالکیت معنوی فراکد
  کلیه اشخاص اعم از کاربران فراکد و غیره بدون مجوز کتبی فراکد مجاز به استفاده کلی یا جزئی از مطالب مندرج در این وب سایت به هرشکل ممکن، نمی‌باشند. همچنین استفاده از نشان تجاری و نام “فراکد” به هر نوع و با هر پسوند و پیشوند بدون مجوز کتبی ممنوع می‌باشد و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

  26. حداقل سن
  کلیه کاربران فراکد می‌بایست حداقل 9 سال تمام داشته باشند. اشخاص صغیر می‌بایست توسط یکی از والدین یا قیم قانونی وی محصول تهیه نمایند. شخصی که محصول توسط وی برای شخص صغیر تهیه می‌گردد قانونا مسئول رعایت کلیه قوانین و شرایط خدمات فراکد می‌باشد.

  27.  فورس ماژور
  فراکد هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با مشکلات حقوقی و غیر حقوقی محصولات، قطعی ارتباط اینترنت جهانی و یا داخلی، مشکلات سراسری در اینترنت جهانی و یا داخلی، حملات و خرابکاری ها، مشکلات فنی ایجاد شده به واسطه اشتباه و یا ضعف عملکرد کاربر و به طور کل هر گونه اختلال ایجاد شده به واسطه شخص کاربر، موارد فورس ماژور مانند بلایای طبیعی، جنگ، شورش، آشوب اجتماعی، انفجار، اعتصاب، محدودیتهای قانونی، دولتی، حکومتی و بین المللی و مسائل حقوقی خارجی مانند تحریم ها، مسائل حقوقی داخلی مانند محدودیت‌ها و دستورات و بخشنامه های دولتی و حکومتی و قطع دسترسی داخلی و بین المللی را به عهده نمی‌گیرد و تا زمان رفع مشکل، فراکد هیچگونه تعهدی نخواهد داشت و در این موارد هیچگونه وجهی به کاربران تحت هر عنوان مانند ادعای خسارت یا هزینه باقیمانده کیف پول پرداخت نخواهد نمود.

  29. روشها و نحوه پرداخت
  کلیه هزینه های مندرج در وب سایت به صورت ریال یا تومان است همچنین کلیه صورت حسابها بر مبنای ریال ایران صادر می‌گردد. پرداخت‌هابه فراکد به یکی از اشکال زیر صورت می‌گیرد:
  واریز به حساب های معرفی شده در وب سایت یا قرارداد یا صورت حساب های صادره
  پرداخت آنلاین توسط کارت های بانکی کشور از طریق درگاههای پرداخت آنلاین در سایت فراکد
  در صورت تمایل به دریافت فاکتور رسمی مشترک می‌بایست تا حداکثر 48 ساعت بعد از خرید، نسبت به ارسال درخواست فاکتور رسمی خرید به واحد فروش فراکد اقدام نماید.
  کلیه پرداختهای سفارشات خدمات/محصول سفارش داده شده در سایت فراکد پس از تایید مالی توسط فراکد در پرتال کاربران، در حساب کاربری کاربر در فراکد ثبت خواهد شد. در صورت عدم ثبت پرداخت در پرتال مذکور، خود مشترک مسئول پیگیری می‌باشد. در صورتی که عدم پیگیری توسط کاربر موجب حذف سفارش یا حذف آن گردد، مسئولیتی برای فراکد ایجاد نخواهد شد.
  هزینه کلیه سرویس ها/خدمات/محصولات/قراردادها صرفا به یکی از طرق بالا به صورت کامل و در ابتدای دوره اخذ خواهد شد؛ مگر آنکه کتبا در قرارداد روش دیگری منظور شده باشد.

  30. بازپرداخت وجه
  فراکد تحت هیچ شرایط پول پرداخت شده برای یک محصول و یا خدمت و یا قرارداد و یا اعتبار ریالی را باز نمی‌گرداند و هرگونه ضمانت کتبی و شفاهی در این زمینه باطل می‌باشد.

  31. تغییرات آینده این توافقنامه
  کلیه کاربران فراکد موظف به رعایت کامل این شرایط می‌باشند. این شرایط جامع و کامل نبوده و فراکد حق اضافه، حذف یا تغییر بندهای آن را در هر زمان دارد. در صورت تغییر در این توافقنامه؛ “تاریخ آخرین تغییرات” آن بروز خواهد شد و کاربر موظف است بصورت دوره ای این قوانین و شرایط را مطالعه نموده و از آن اطلاع یابد. عدم اطلاع کاربر از این قوانین رافع مسئولیت کاربر نخواهد بود. کاربر اعلام می‌دارد با تمامی تغییرات آینده این توافقنامه از ابتدا موافقت کرده است.

  32. لغو سفارش از طرف کاربر
  در صورتی که کابر به هر دلیل شامل عدم رضایت از کیفیت؛ یا عدم برآورده شدن نیاز؛ عدم آگاهی قبل از خرید؛ اشتباه در خرید و یا هر دلیل دیگری اقدام به لغو سفارش نماید هیچ مبلغی تحت هیچ شرایطی به کاربر بازگردانده نخواهد شد.

  33. قانون حاکم
  هر قرارداد و موافقتنامه شامل این سند، فرم های سفارش و سایر قراردادهای ارائه خدمات فراکد بین مشتری و فراکد، مشمول و مبتنی بر پایه قوانین جاری کشور ایران، تفسیر خواهد شد. مشتری موافق است که هر گونه دعوی قضایی یا حکمیت بین مشتری و فراکد ابتدا با مذاکره و سپس در حوزه قضایی انجام خواهد شد و مشتری رضایت به حضور و آمدن به این حوزه قضایی دارد. اگر هر بخش از قرارداد از طرف دادگاه ذی صلاح، به هر دلیلی غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، سایر بخشهای قرارداد، کماکان معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

  34. آگاهی پیش از خرید
  بر اساس این موافقت نامه و با توجه به تخصصی بودن ماهیت خدمات فراکد، کاربر تعهد می‌نماید پیش از هرگونه سفارش، از هر طریق ممکن (شامل سایت فراکد، تماس با کارشناسان فراکد) از محدودیت‌ها و معایب محصول مربوطه به طور کامل آگاهی داشته باشد و هیچ گونه ادعای عدم آگاهی و یا عدم برآورده‌کردن نیاز مشتری و یا عدم توانایی کاربر در استفاده از محصول مربوطه پس از سفارش قابل پذیرش نمی‌باشد. در صورت عدم آگاهی کاربر و یا عدم امکان استفاده کاربر از محصول مربوطه و یا عدم مطابقت نیاز کاربر با ویژگی های محصول مربوطه کاربر به هیچ عنوان نباید محصول مربوطه را تهیه نماید و در صورت تهیه محصول بر اساس بند 32 (لغو سفارش از طرف کاربر) اقدام خواهد شد.

  35.  هزینه دادرسی
  بر اساس این توافقنامه مشترک تعهد می‌نماید در صورت هرگونه اقدام حقوقی بر علیه فراکد در تمامی محاکم قضایی و صنفی چه در پرونده تشکیل شده محکوم و یا صاحب حق شناخته شوند تمامی هزینه های دادرسی شامل هزینه وکلای فراکد بر اساس هزینه عرف وکالت در زمان پیگیری پرونده، هزینه اقامت و ایاب و ذهاب نمایندگان و وکلا و شاهدان فراکد به هر نقطه‌ای را تقبل می‌نماید.

  36. پذیرش توافقنامه
  مطالعه دقیق و کامل این توافق‌نامه و پذیرش کامل آن برای تمامی کاربران فراکد الزامی می‌باشد. این توافق‌نامه در وب سایت فراکد در هنگام سفارش و خرید و یا عضویت قابل دسترسی می‌باشد و قبل از هر اقدامی در سایت فراکد، مشترک حتما باید این توافقنامه را مطالعه و تایید نماید که این توافقنامه را به طور کامل مطالعه و با آن موافق می‌باشد و امکان خرید و یا سفارش هیچ یک از محصولات و خدمات فراکد و یا عضویت در سایت فراکد بدون تایید مطالعه و پذیرش تمامی بخش‌های این موافقت نامه وجود ندارد و هیچ گونه ادعایی مبنی بر عدم اگاهی از این توافقنامه پذیرفته نمی‌باشد. همچنین تمامی کاربران حتما باید یک نسخه از این توافقنامه را قبل از انجام هرگونه خرید و یا سفارش از فراکد چاپ نموده و نزد خود به عنوان متن قرارداد و موافقتنامه نگهداری نمایند و در صورت هرگونه پیگیری از طریق محاکم حقوقی آنرا ارائه نمایند و اعلام نمایند که آن را قبل از هرگونه خرید و یا سفارش از فراکد مطالعه و تایید نموده‌اند. در صورتیکه در رابطه با شرایط و مقررات پرسشی دارید، لطفا با ما در میان بگذارید. شما میتوانید پرسشهای خود را از طریق صفحه ارتباط با ما، برای ما ارسال نمایید.